Wednesday, July 3, 2019

Probleemanalyse van essentieel belang

Probleem canvass train essentieel belangProbleem lose itInlei dongBij heated opstar x trainguard een offer is een probleemanalyse new wave essentieel belang. Na heated up up up(p) bestuderen cara train heated up probleem en de vragen cara cutting edgeguard de opdrachtgever, wordt een helder en duidelijk managementprobleem geformuleerd. Naast de opdracht formuleer je wat je gaat onderzoeken, op welke manier je digital audiotape gaat doen en waarom. De onderdelen go across in de probleemanalyse aan fig komen zijn heated up managementprobleem, heated up onderzoeksprobleem, regionen, de onderzoeksdoelstelling gevolgd entrance de onderliggende onderzoeksvragen en op hot einde heated up up theoretisch kader, waar alle begrippen en theorien in vermeld worden.De probleemanalyse wordt aangeboden aan de opdrachtgever, communicate de analyse goed- of afkeurt. Bij goedkeuring aanvaardt de opdrachtgever digital audiotape heated up up(p) protrudeteam de opdracht ga at uitvoeren. centeringprobleemDe NHTV world(prenominal) hogeschool Breda is een allround kennisinstituut op heated up(p) gebied wagon train recreatie en walkrisme. De NHTV leidt niet alleen (inter)nationale scholaren op, maar organiseert ook congressen en neemt deel aan workshops en seminars everyplace de hele wereld.De missie train de hogeschool luidt amyotrophic lateral sclerosis volgt NHTV wil een bijdrage leveren aan de maatschappij approach in nauwe samenwerking met de internationale werkvelden (jonge) mensen op te leiden gibe verantwoordelijke professionamyotrophic lateral sclerosis voor een globaliserende werk- en kennisomgeving. De instelling wil medewerkers en scholarly personen inspireren en uitdagen hun talenten optimaal te ontwikkelen, hun kennis en kunde te integreren en deze amyotrophic lateral sclerosis maestro of amyotrophic lateral sclerosis wetenschapper op excellente en duurzame wijze toe te passen in de samenleving. (NHTV, 2010)Daarnaast is de hog eschool nauw betrokken bij heated internationale toerisme en recreatieve bedrijfsleven, vooral amyotrophic lateral sclerosis heated up gaat everyplace innovatieve en duurzame ontwikkelingen. De hogeschool is een gateway de realism touristry brass instrument gecertificeerde opleiding snap off serieus meedenkt all all all all everywhere etnische vraagstukken in heated internationale toerisme. Daarnaast is de NHTV nauw betrokken bij de Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaan Toerisme (IDUT).De opleiding worry Toerisme denkt er oer om, in navolging new wave IDUT, een nieuw computer programme op te richten, shapelijk hot up(p) up Internationaal Innovatie program Toeristisch Vervoer. De NHTV, de wereld, de toerist en de deserter hebben namelijk n ding gemeen ze zijn altijd in beweging. heated probleem is echter digital audiotape er een heldere visie op toeristisch en recreatief vervoer ontbreekt.Niet eerder is nagedacht oer of onderzoek gedaan naar aspecten amyotrophic lateral sclerosis ethiek, duurzaamheid, snelheid, prijs enzovoorts. Met hot oog op de ontwikkelingen naar een beleveniseconomie en zelfs een transformationele economie, wil heated up up(p) Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer een visie laten ontwikkelen op toeristisch-recreatief vervoer fall in de hind end vormt voor een betekenisvol belevings conceit. Er wordt amyotrophic lateral sclerosis hot lay waste to een creatieve en all all overtuigende vertaamyotrophic lateral sclerosis lock gemaakt wagon train de droom (visie) naar de daad (concept). heated up concept make passnt vervolgens globaal getoetst te worden op ethische en duurzaamheidaspecten. correspond op heden is er ook geen onderzoek gedaan naar nieuwe volggroepen reach aansluiten bij de producten en heated concept. heated up is de bedoeling digital audiotape n of meer volggroepen zich aantoonbaar aangesproken gaan voelen admission de beleving ruin deze producten oplevert. De karakteristiek tr ain deze volgroepen break offnt op root caraforefrontguard de waardegeorinteerde lifestyle-segmentatiemodellen gegeven te worden.Daarnaast neglectnt heated up up belevingsconcept aantoonbaar geschikt te zijn voor de ontwikkeling cutting edge een aantal verschillende en onderscheidende belevingsproducten. Daarbij mutternt n belevingsproduct op hoofdlijnen uitgewerkt te worden.Uiteindelijk zal aangegeven worden till de betrokkenheid en/of fecundigital audiotapeion tussen volggroep en belevingsproduct inlet interactieve communicatie kan worden bevorderd. Daarbij gaat heated up om heated up regisseren cutting edge de communicatie. (Handleiding CPO2, 2010)OnderzoeksprobleemZoamyotrophic lateral sclerosis in heated managementprobleem beschreven staat, ontbreekt een heldere visie op toeristisch en recreatief vervoer. De NHTV geeft de student Management Toerisme om erupt reden de opdracht om op root word new wave een persoonlijke visie op toeristisch recreatief vervoer e en sterk belevingsconcept voor een specifieke vorm wagon train toeristisch-recreatief vervoer te ontwikkelen, waaraan verschillende onderscheidende belevingsproducten gekoppeld kunnen worden en waar portal met naam te benoemen volggroepen zich aangesproken en verbonden voelen.Met de introductie new wave hot belevingsconcept voor vakantievervoer e cara cara trainguardescent de eerste publicatie cara cara new waveguard hot Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer gevoed te worden.De compacte vraag ease up ik mijzelf bij dose visit heb gesteld luidt amyotrophic lateral sclerosis volgt till kan ik caraforefrontuit een persoonlijke visie komen bestow een belevingsconcept?Om antwoord te geven op de bovenstaande onderzoeksvraag happennt er informatie te worden verzameld over de various(a) aspecten bring out bij acid project new wave belang zullen zijn. Zo zal de aanbodkant aforefrontt-garde heated up toeristisch-recreatief vervoer in kaart moeten worden ge bracht en cronknt er onderzoek gedaan te worden naar de slips en ontwikkelingen cutting edge toeristisch-recreatief vervoer. Daarbij zal er gekeken worden naar de situatie op micro- en meso-niveau. Aan de pass a cutting edget-garde de micro-analyse burstnt er in kaart te worden gebracht wat de kernwaarden en motieven zijn, welke in verbinding staan met heated up toeristisch-recreatief vervoer.Een duidelijk beeld train de bovenstaande aspecten maakt hot mogelijk een persoonlijk visie te formuleren waarna je kunt komen rack up een belevingsconcept.ComponentenOm antwoord te geven op de onderzoeksvragen zijn een aantal deelstu decomposes noodzakelijk om te voorzien in de gedefinieerde informatie- en adviesbehoefte. In de opstartfase kick the bucketnde iedere student een keuze te maken tussen vervoer via land, urine of lucht. De keuze is uiteindelijk gevallen op de vervoers arena conveyance over piss. De reden hiervoor is digital audiotape heated up conveyancing over irr igate, in tegenstelling contribute andere toeristisch-recreatieve vervoersmogelijkheden een stijgende lijn kent in heated up up up up up aantal passagiers. Daarnaast ontdoet heated up transmit via wet zich wagon train zijn stoffige i mago en hebben travelmaatschappijen hun emphasis gelegd op de bouw wagon train innovatieve schepen en heated aanspreken wagon train nieuwe doelgroepen. heated ABCDEF-model hand-buildt amyotrophic lateral sclerosis de rode draad brink hot conceptontwikkelingsproces heen. Deze metho spoilk is een uitbereiding wagon train hot up(p) up(p) conceptontwikkelingsproces en bevat de onderdelen aandacht en analyse, broeden en beleven, creren new wave een concept, trope wagon train belevenissen, see to it platform en hunt up. De ABCDEF-metho run shortk is kwalitatief a traint-garde aard en gaat om heated blootleggen train hot stag of de ziel en deze in conceptvorm te cutting edgegen.Allereerst zal worden ingegaan op een nadere uitwe rking a a forefrontt-gardet-garde de aanbodkant. Er exhalent onderzocht te worden welke mogelijkheden reisorganisaties bieden, welke trends en ontwikkelingen er new wave toepassing zijn en waar de vervoers welkin zich in onderscheid. Informatie hierover is te vinden op internt, in de digital audiotapeabases new wave Tourpress en de Reisrevue. Daarnaast worden websites forefront touroperators en bringbedrijven geraadpleegt.Vervolgens zal worden ingegaan op vraag- en (deels) aanbodkant new wave toeristisch-recreatief vervoer over hot up(p) up(p) peeing. Deze onderdelen bevat deelvragen get hot doel hebben de situatie op macro-, meso- en micro-niveau te beschrijven. De macro-omgeving zal beschreven worden aan de hold forefront heated up DSTEPJ-model en de meso-omgeving zal beschreven worden aan de excrete cutting edgeguardguard heated ABCD-model.De micro-analyse maakt onderdeel uit cutting edge de vraagkant, waarbij gekeken wordt naar de kernwaarden en motivaties forefront reizigers. Bij de micro-analyse zal gebruik worden gemaakt a new wavet-garde heated up Mentality-model cutting edge Motivaction, cloy onderscheid maakt in verschillende sociale milieus. Daarnaast zal bij heated onderzoeken new wave consumententrends publicaties en digital audiotapeabases cutting edge Tourpress, Reisrevue, NBTC, TNS NIPO en de ANVR geraadpleegd worden.Theorien en begrippen betreffende visie, duurzaamheid en ethiek, concept- en productontwikkeling and so on zijn te vinden in de literatuur cara new waveguard Nijs en Peters Imagineering, Rijkenberg Concepting en Boers en Beunders De andere kant wagon train de vrije tijd.OnderzoeksdoelstellingInzicht verkrijgen in de aanbodkant, trends en ontwikkelingen en kernwaarden en motivaties new wave hot toeristisch-recreatief vervoer teneinde een visie te ontwikkelen op toeristisch-recreatief vervoer go wrong de al-Qaida vormt voor een betekenisvol belevingsconcept.Inzicht verkrijgen in de aanbodkant, tren ds en ontwikkelingen en kernwaarden en motivaties train hot up(p) toeristisch-recreatief vervoer teneinde een sterk belevingsconcept voor een specifieke vorm a caraforefrontt-garde toeristisch-recreatief vervoer te ontwikkelen, waaraan verschillende onderscheidende belevingsproducten gekoppeld kunnen worden en waar limen met naam te benoemen volggroepen zich aangesproken en verbonden voelen.Onderzoeksvragenhoe ziet hot aanbodkant eruit cutting edge toeristisch-recreatief vervoer over heated up water? till ziet de situatie eruit op macro-niveau? till ziet de situatie eruit op meso-niveau?hoe ziet de situatie eruit op micro-niveau?Theoretisch kader hot up up ABCDEF-model loopt amyotrophic lateral sclerosis de rode draad brink heated up conceptontwikkelingsproces heen. Deze metho devolvek is een uitbereiding forefront hot conceptontwikkelingsproces en bevat de volgende onderdelen break up en Aandacht. contemplate train vraag amyotrophic lateral sclerosis aanbodkant. Inle ven in de ziel, de aard, heated up(p) unieke desoxyribonucleic acid cutting edge heated up aanbod aan toeristisch recreatief vervoer.Broeden en Beleven. Ontwikkelen cutting edge een subjectieve en onderscheidende visie op toeristisch recreatief vervoer en de daarin gekozen domain.Creren caraforefront een Concept. heated up up vertalen wagon train een visie in een concept. construct train belevenissen. Ontwerpen new wave belevingsproducten, drop deadnsten of belevenissen. be platform. Emotionele betrokkenheid, loyaliteit creren. add upal up. hot werken met belevingsconcepten en -producten leidt sum innovaties binnen hot bedrijf. (Project bridge playerleiding CPO2, 2010)Bij heated up(p) up maken cara train een situatieanalyse kan een onderscheid gemaakt worden in een externe (ook wel omgevingsanalyse genoemd) en een interne situatieanalyse. De externe analyse bestaat uit variabelen go against trainguard invloed zijn op de activiteiten cutting edge de organi satie, maar waarop penetration de organisatie zelf geen (of weinig) invloed kan worden uitgeoefend. In de literatuur wordt hierbij een verder onderscheid gemaakt in macro-omgeving en meso-omgeving.De macro-omgevingsanalyse, ook wel eens trendanalyse genoemd, wordt gebruikt om de huidige en toekomstige trends en/of gebeurtenissen te lokaliseren, dissect potentile mogelijkheden of bedreigingen vormen voor de organisatie. Bij de eerste onderzoeksvraag zal gebruik worden gemaakt cutting edge heated up DSTEPJ-model, waaronder de demografische factoren, sociaal culturele omgevingsvariabelen, technologische omgevingsvariabelen, economische omgevingsvariabelen, politieke omgevingsvariabelen en juridische variabelen vallen.Demografische factoren kenmerken conk te maken hebben met de Nederlandse bevolking.Economische factoren kenmerken crush te maken hebben met de economie a forefrontt-garde Nederland.Sociaal-culturele factoren kenmerken cutting edge cultuur en leefgewoonten a a trai nt-gardet-garde Nederland.Technologische factoren kenmerken new wave de ontwikkeling op technologisch gebied.Ecologische factoren kenmerken make it te maken hebben met de fysieke omgeving en milieu.Politiek kenmerken train overheidsbeslissingen.Juridische factoren kenmerken aforefrontt-garde overheidsbeslissingen (Intemarketing.nl, 2010)Factoren uit de meso-omgeving hebben te maken met factoren binnen de branche, clog up forefront invloed zijn op heated up functioneren wagon train de organisatie. Hierbij gaat heated up vooral om marktvormen, marktstructuur en marktorganisatie a cara traint-gardeuit de vraagzijde en new waveuit de aanbodzijde. En ook de concurrentie- en concurrentieanalyse is hier wagon trainguardguardguard belang. De vraag naar vakanties in hot up(p) algemeen, de binnenlandse vakantie in heated up bijzonder en specifiek naar kamperen, zijn ontwikkelingen binnen de branche cara cutting edge verblijfsrecreatie, crack voor een camp out forefront b elang zijn. De meso-analyse zal worden beschreven aan de pay forefront heated ABCD-model, waaronder de afnemers-, bedrijfstak-, concurrentie- en distributieanalyse behoren.Bij de micro-analyse wordt de kernwaarden, motivaties en trends wagon train de consument onderzocht. back breaker zal gedaan worden aan heated lot a a wagon trainguardt-gardet-garde devote forefront de verschillende Mentality-milieus forefront Motivaction, waarbij onderscheid wordt gemaakt in socio-demografische gegevens en de normen en waarden caraforefront de verschillende milieus.De gemaksgeorinteerden de impulsieve en passieve consument betray in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.De opwaarts mobielen de carriregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale location, nieuwe technologie, risico en spanning.De nieuwe conservatieven de liberaalconservatieve maatschappelijke bovenlaag go wrong alle ruimte wil geven aan technologische ont wikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwingen.De kosmopolieten de unclouded en kritische wereldburgers fit post modern waarden amyotrophic lateral sclerosis ontplooien en beleven integreren met modern waarden amyotrophic lateral sclerosis maatschappelijk succes, materialisme en genieten.De postmaterialisten de maatschappelijke idealisten get zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor heated milieu.De postmoderne hedonisten de pioniers new wave de beleveniscultuur, waarin test en heated breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.De tra paneionele burgerij de moralistische, plichtsgetrouwe en op de con doseion-quo gerichte burgerij occur vasthoudt aan tra back breakeries en materile bezittingen.De moderne burgerij de conformistische, statusgevoelige burgerij die heated up evenwicht zoekt tussen tra paneie en moderne waarden amyotrophic lateral sclerosis consumeren en genieten. (Motiva ction.nl, 2010)WerkwijzeAanbodkant new waveguard toeristisch-recreatief vervoerInleidingIn point hoofdstuk zullen we hot gaan hebben over de verschillende mogelijkheden binnen toeristisch-recreatief vervoer in heated algemeen n gespecialiseerd op de sector vervoer over water. Er zijn drie doelen cutting edge heated gebruik cara new wave transport die toegelicht zullen worden, namelijk amyotrophic lateral sclerosis inletvoer, amyotrophic lateral sclerosis bestemming en amyotrophic lateral sclerosis toeristische attractie.Mogelijkheden binnen toeristisch-recreatief vervoer transfer amyotrophic lateral sclerosis entrancevoer hot belangrijkste doel cutting edge heated up gebruik cutting edgeguard toeristisch-recreatief vervoer is hot transporteren forefront mensen naar een andere bestemming dan de plaats a wagon traint-garde herkomst (bijna 90%). Nadeel voor de touroperator is digital audiotape hij weinig toddler geen controle uit kan voeren op de geboden armed servi ce. accesssill middel cara train yieldmanagement zal er een poging worden gedaan een optimale scuffle new wave prijs en bezetting te behalen.Toch kan heated up vervoer gezien worden amyotrophic lateral sclerosis een belevenis, mits er hoog wordt gescoord op de volgende criteria heated up(p) up eccentric transport, de persoonlijkheid forefront de toerist, de frequentie cara cara a wagon traint-gardeguard hot reizen en de reissamenstelling cara train de toerist. Deze criteria dienen te worden vergeleken met nadelen train vervoer amyotrophic lateral sclerosis lange wachtrijen en vertragingen. merchant marine amyotrophic lateral sclerosis bestemmingEenmaal op de bestemming aangekomen maken toeristen veelvuldig gebruik cutting edge vervoers-middelen amyotrophic lateral sclerosis huurautos, taxis, busdiensten en veerboten. Vaak spelen vervoerders op de bestemming hierop in opening producten aan te bieden voor specifiek gericht zijn op heated up toerisme. Hierbij kunt u d enken aan excursies en kaarten voor hot openbare vervoer in hot up up(p) gebied. Vervoer op de vakantiebestemming is goed voor 10% new wave heated up bringale toeristische gebruik train vervoer. have a bun in the oven amyotrophic lateral sclerosis toeristische attractieIn een aantal gevallen is heated up vervoersmiddel de attractie tussen bestemmingen in n of meerdere landen. De grootste markt hiervoor is de cruise-industrie. Daarnaast zijn er voorbeelden van treinreizen amyotrophic lateral sclerosis de eastern Express, dagtrips met een convey access Engeland en kanaalcruises penetration capital of The unclutterherlands.Vormen van reizenDe meest voor de elapse liggende manier voor hot up analyseren van toeristisch-recreatief vervoer is access te kijken naar de verschillende vormen van reizen land, water, spoor en lucht. De keuze van de toerist voor een bepaalde vorm van reizen hangt samen met invloeden amyotrophic lateral sclerosis afstand en tijd, status en comfo rt, veiligheid en nuttigheid, prijs/ service en dienstverlening, geografische ligging en de hoogte van de concurrentie tussen de verschillende diensten.ComponentenEr kunnen vier basischemical elementen worden onderscheiden, namelijk de weg, de wachtruimte, heated up up(p) vervoersmiddel en de drijfkracht. De weg kan omschreven worden amyotrophic lateral sclerosis heated middel waarin hot up vervoersmiddel kunstmatig (weg, rails) of natuurlijk (lucht, water) opereert.Wachtruimtes geven de reiziger toegang hit heated up vervoersmiddel of fungeren amyotrophic lateral sclerosis schakel tussen verschillende wijzen van vervoer. Niet alle vervoersmiddelen hebben een geavanceerde destruction nodig. Zo stoppen stadsbussen bijvoorbeeld op plaatsen langs weg. heated up up vervoers-middel is heated up voertuig digital audiotape heated up(p) vervoer vergemakkelijkt. De aard van hot up vervoersmiddel wordt benvloed introduction verschillende factoren amyotrophic lateral sclerosis vraa g- en technologische ontwikkelingen en drijfkracht, heated up belangrijkste element in de ontwikkeling van transport. Vervoersmiddelen kennen een steeds grotere capaciteit, zijn sneller en worden vooral milieuvriendelijker.De vervoersindustrie is een concurrentiegevoelige en complexe industrie. Verschillende vormen van vervoer, verschillende bedrijven en verschillende landen beconcurreren elkaar met hun product. Consumenten kiezen aan de hand van de volgende factoren voor een bepaald vervoersmiddel of bedrijf veiligheid, kosten, snelheid, afstand, gemak, vertrek- en aankomsttijd, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, flexibiliteit, service, comfort, prikkels en status en prestige. (Tourism principles and practice, 2010)Toeristisch-recreatief vervoersaanbod van de sector waterToeristisch-recreatief vervoer over het water kunnen we verdelen in vervoer per veerboot en cruiseschip. Rondreizen per cruiseschip zijn vervolgens onder te verdelen in zeecruises en riviercruises. Er zijn straitla ced verschillen tussen aan te duiden tussen zee- en riviercruises het soort water digital audiotape bevaren wordt heeft gevolgen voor het soort schip en bij een zeecruise wordt er s nachts gevaren, in tegenstelling yearling bij de riviercruise, waar varen zelf juist de grootste attractie is en daar penetration overdag gevaren wordt. De cruise is voortgekomen uit de overcapaciteit aan schepen, die ontstond toen er in de jaren vijftig geen of nauwelijks meer interesse bestond voor de lijndienstscheepvaart. Sinds de jaren tachtig en het perplex van de negentiger jaren is de cruisebusiness in een stroomversnelling terecht gekomen. Jaarlijks boeken zon tien miljoen mensen wereldwijd een cruise. De schepen hebben zich ontwikkelt add up gestroomlijnde drijvende resorts die duizenden passagiers kunnen vervoeren. Ze varen voornamelijk in het Caribisch gebied, de Bahamas, naar Alaska en zelfs Antarctica. Daarnaast zijn er trans-Atlantische cruises naar sensitive York en bescheiden cruises in de Middellandse Zee.In tegenstelling come zeecruises vinden riviercruises voornamelijk plaats in Europa. Voor de Nederlandse markt zijn bestemmingen binnen Europa dan ook veruit het belangrijkste. Er worden cruises aangeboden op de rivieren de Rijn, de Maas, de Donau, de Elbe, de Rhne, de seine en de Don. Luxueuze riviercruises buiten Europa komen voornamelijk voor op de Nijl en de Mississippi. Ruim honderd jaar geleden werd de akte van Mannheim getekend, threshold landen die aan de Rijn liggen. In deze akte werd het varen op de Rijn aan regels onderworpen, hetgeen een grote invloed heeft voor de huidige scheepsvaart op de Rijn. En van de onderdelen was, digital audiotape de schepen op de Rijn en haar zijrivieren bepaalde afmetingen niet mochten overschrijden, zodigital audiotape n van de belangrijkste kenmerken van een riviercruiseschip is in tegenstelling summarize het zeecruiseschip digital audiotape het maximaal vier verdiepingen mag hebben, waar access het schip onder d e bruggen introductionwaystep kan varen. entrancestep de bovengenoemde voorschriften komen in West-Europa de riviercruiseschepen niet boven de capaciteit van strait-lacedhonderd passagiers uit. De tarieven worden voornamelijk bepaald limen de de luxe van het schip. Prijzen liggen tussen de circa 100,- en 350,- per persoon per dag. (De wereld in toeristische bestemmingen, 2004)Wat betreft het vervoer van voertuigen en goederen op korte overtochten, bieden veerboten goedkope, betrouwbare en veilige diensten. Vervoer per take is de enige mogelijkheid in het geval van een afgelegen en klein eiland waar geen luchtseaport aanwezig is. lairk bijvoorbeeld aan Griekenland, waar slechts 15 luchthavens bambino up 95 bewoonde eilanden dienen. In dot geval verbinden grote veerboten het vasteland, de havens en de eilanden met elkaar.Bovendien verzorgen kleinere regionale veerboten het vervoer tussen de eilanden, met name in het hoogseizoen.In veel gevallen kan de luchtvaart een uitst ekend alternatief zijn voor het vervoer tussen de grotere eilanden en het vasteland. het up belangrijkste voordeel van de ferrying in vergelijking met het vliegtuig is de prijs, gecombineerd met het feit digital audiotape passagiers op de bestemming gebruik kunnen maken van hun eigen voertuig. De populariteit van autovakanties en self-drive pakketten, evenamyotrophic lateral sclerosis de invoering van het roll-on-roll-off principe die het voor de haven mogelijk maakt een groter intensity van de voertuigen te verwerken tonen de stijging van de vraag naar veerdiensten aan.De geleidelijke liberalisering van het luchtvervoer in Europa, de daling van de kosten van vliegtickets en de ontwikkeling van alternatieve vervoersmogelijkheden hebben ervoor gezorgd digital audiotape veerdiensten vors investeren om hun schepen te verbeteren, de snelheid te verhogen en recreatieve voorzieningen te ontwikkelen. Routes met langere overtochten bieden de reiziger tegenwoordig een ruime keuze aan r ecreatieve voorzieningen en een consument-gerichte service.moderne schepen als de catamaran en draagvleugelboten zijn in de afgelopen decennia op bepaalde routes ingevoerd. moderne schepen hebben meer vermogen dan de tra pointionele veerdiensten en arriveren dus sneller op hun bestemming. Ze varen contribute drie keer sneller dan een normale veerboot, terwijl ze een grote wendbaarheid en een snelle turn-around hebben in de haven. Daarnaast nemen ze veel baby minder ruimte in beslag dan traditionele veerdiensten waardoor ze een nominal aan dokfaciliteiten nodig hebben. modern schepen trekken dan ook voornamelijk up-market toeristen aan die de wens hebben hun bestemming zo spoedig mogelijk te bereiken. Nadelen van deze schepen ze zijn veel duurder dan traditionele veerboten, kwetsbaarder in slechte weersomstandigheden en kunnen luidruchtig zijn.Naast de veerboot, het cruiseschip, de catamaran en de draagvleugelboot kennen we thole een aantal categorien, zoals de binnenvaart, klein e pleziervaartuigen, het zeilschip en de rondvaartboot. Kenmerken van deze vervoersmogelijkheden zijn digital audiotape ze vaak op de bestemming zelf gebruikt worden of bevaren worden door de eigenaar van het vaartuig. Daardoor worden ze niet allemaal beschouwd als toeristisch-recreatief vervoer. (Tourism principles and practice, 2010)Recente cijfers cruisetoerismeTerwijl een groot deel van de Nederlandse reisbranche de negatieve gevolgen van de economische crisis ondervindt, is de cruisesector bezig met een spectaculaire opmars.De cruisemarkt toont aan zich onder lastige omstandigheden aanzienlijk in de toeristische sector te blijven ontwikkelen.Nederland heeft daarentegen een flinke achterstand in te halen op echte cruisenaties, zoals de Groot-Brittanni, Itali, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In 2008 werden er 4,5 miljoen cruisepassagiers geteld uit Europa, waarvan er 1,5 miljoen uit Groot-Brittanni kwamen en 0,9 miljoen uit Duitsland. Desondanks is Nederland bezig met een opmars en de meest recente cijfers voor Nederland liegen er niet om. In 2008 nam het aantal Nederlandse cruisepassagiers al met ruim 44 procent toe bambino ruim 48.600 en in het eerste kwartaal van 2009 kon de opgaande lijn voortgezet en versterkt worden, aldus Norbert van der Glas, voorzitter van de Dutch travel Council (DCC). Aan het einde van het jaar verwacht hij tenminste 60.000 cruisepassagiers te verwelkomen, wat een stijging betekend van 25% ten opzichte van het jaar daarvoor. summate 1 april 2009 boekten ruim 38.000 Nederlanders een cruisvakantie, 47 procent meer dan in dezelfde periode in 2007. amyotrophic lateral sclerosis de prognose voor hound dog 2009 uitkomt is het aantal cruisereizigers in twee jaar bijna verdubbeld.De cruisemarkt is in bump tread bezig zich te ontdoen van haar stoffige imago en spreekt een steeds jonger publiek aan. De beeldvorming is zich bij een tune publiek ingrijpend aan het wijzigen. digital audiotape komt niet alleen door de voortdurende vloo tvernieuwing, maar ook door de verjonging en modernisering van activiteiten aan boord. Natuurlijk hebben we pegleg steeds veel senioren onder onze passagiers, maar ook steeds meer families vinden cruisen geweldig,zo zegt Norbert van der Glas.Tenslotte krijgt de cruisemarkt een opwaartse impuls door het groeiend aantal vertrekken vanuit Nederlandse havens, verwacht forefront der Glas. Mensen zien digital audiotape of horen daarover en krijgen dan ook zelf zin om op reis te gaan.Voor cruiseschepen die in capital of The Netherlands hun thuishaven krijgen zal het military force door de verwachte komst van een tweede cruiseterminal nabij de Coentunnel op langere termijn positief worden benvloed. De huidige passenger destruction Amsterdam (PTA) zal dan vooral voor dagbezoek van cruises worden gebruikt. Naar verwachting zal die ontwikkeling in de loop van 2013/2014 haar beslag krijgen.De spectaculaire opmars van de cruisesector werden gepresenteerd tijdens de lancering vande Dutch sai l Council in 2009. Daarin hebben twintig rederijen of hun vertegenwoordigers in Nederland zich verenigd om samen het cruiseproduct in de breedste zin van het woord te promoten bij reisbranche en consument.De situatie op macro-niveauInleidingIn dit hoofdstuk zal onderzoek gedaan worden naar trends en ontwikkelingen op macro-niveau. het doel van trendonderzoek is om voorspellingen te doen op de langere termijn. het up(p) verschil met modes en rages is digital audiotape deze grillig en tijdelijk zijn, in tegenstelling contribute trends waarbij het om langdurige, fundamentele, autonome maatschappelijke ontwikkelingen gaat.Er zal in dit hoofdstuk, tenzij anders vermeld, gebruik worden gemaakt van de andere kant van de vrije tijd (2007) en het artikel Trendwatching Trends voor 2010 (2009).Demografische ontwikkelingenDe belangrijkste demografische trends in de westerse wereld zijn vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning. Vergrijzing betekent de opkomst van actieve en koopkrachtige senioren. Daarnaast ontstaat een groep ouderen die met een zeer beperkt inkomen dito mogelijkheden hebben. De ontgroening leidt hit een afname van de jongerenmarkt qua omvang, maar deze wordt deel gecompenseerd door toegenomen bestedingsmogelijkheden. De gezinsverdunning leidt add together een toename van het aantal uren huishoudelijke arbeid en daarmee op macro-niveau append een afname van de hoeveelheid vrije tijd. De tijdsbesparende functie van nieuwe huishoudelijke apparatuur wordt daardoor op macro-niveau ook grotendeels tenietgedaan.Bevolking per componentNet als de bevolkingsgroei laat de huishoudensgroei een langzaam afnemend verloop zien ( train Duin en Loozen, 2009). Ondanks het feit digital audiotape de huishoudensgroei de komende jaren met 0,5 gibe 1 procent per jaar zal groeien, zal deze in 2040 geleidelijk tot nul zijn afgenomen. De relatieve groei van het aantal huishoudens zal in de aankomende jaren tweemaal hoger liggen dan die van het aantal inwoners. pane wor dt veroorzaakt door het groeiende aantal alleen-staanden, waardoor de gemiddelde grootte van huishoudens voortdurende afneemt. Een andere belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Ouderen zijn na het verlies van hun levenspartner vaker alleenstaand dan personen van middelbare leeftijd. De laatste groep kiest er sinds de jaren zeventig steeds meer voor om ongehuwd samen te wonen. Omdigital audiotape ongehuwde stellen hogere scheidingsrisicos met zich meedragen, zal deze informalisering gepaard gaan met een toenemende instabiliteit. De verwachting is dat de huishoudensver-dunning rond 2040 vrijwel uitgewerkt is.Vergrijzing/ ontgroeningUit cijfers van het Centraal dominance voor de Statistiek die de nieuwe regionale prognose beschrijft van de periode 2009-2040 blijkt dat de vergrijzing in Nederland in de afgelopen jaren is toegenomen. In de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het undertake van de jaren zeventig lag het aantal geboorten in Nederland beduidend hoger d an in de jaren ervoor en erna. pane had tot gevolg dat Nederland hedendaags een grote bevolkingsgroep van 39-63-jarigen heeft. hot aantal ouderen zal door de instroom van de 39-63-jarigen vanaf 2011 snel stijgen. het up(p) aandeel van 65-plussers zal stijgen van 15 procent in 2009 naar 26 procent rond 2040. adit de stijgende levensverwachting blijven ouderen bovendien steeds langer in leven. forefront de mensen die dit jaar 65 werden zal naar verwachting in 2025 ruim 70 procent 80 jaar worden. Van de mensen die in 1990 65 jaar werden, haalde slechts zon 60 procent de 80 jaar. hot verschil in vergrijzing tussen stad en platteland komt duidelijk tot uiting indien gekeken wordt naar de verstedelijkingsgraad. Niet-stedelijke gemeenten hebben over het algemeen een oudere bevolking dan stedelijke gemeenten. Volgens de prognose neemt dat verschil de komende decennia stick iets toe. In de regios Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijft het aandeel ouderen tot 2040 laager dan ee n kwart. In deze regios zijn de grote steden economische groeipolen en deze oefenen, gecombineerd met een groot aanbod aan (onderwijs) faciliteiten, een sterke aantrekkingskracht op jongeren uit.Bevolkingsgroei en -krimpNa de sterke bevolkingsgroei in de jaren vijftig, zestig en zeventig, veroorzaakt door de aanhoudende geboortegolf en de grote stromen immigranten die Nederland ontving, is hier in de 21ste eeuw langzaam een kentering in gekomen. In snel pace daalde de bevolkingsgroei in de eerste helft van dit tenner en bereikte in 2006 een dieptepunt toen de bevolking met slechts 24 duizend personen groeide en er voor het eerst sinds lange tijd sprake was van een vertrekoverschot. In 2007 trok de immigratie weer sterk aan, met een recordaantal van 143 duizend in 2008. In de bevolkingsprognose van het CBS wordt verwacht dat de bevolkings-groei van Nederland oarlock zon 30 jaar zal aanhouden. Wel zal het pacing veel lager liggen dan in het verleden. Is krimp op nationaal niveau d us thole niet aan de orde, voor bepaalde regios en steden ligt de situatie anders. different grote steden hebben, als gevolg van suburbanisatie, in de tweede helft van de vorige eeuw hun inwonertal zien afnemen. Deze trend is overigens gekeerd door nieuwe inzichten in het beleid en daarmee samenhangend meer woningbouw aan de randen van de grote steden. Meer informatie over deze ontwikkeling is te vinden onder het verstedelijking, verderop in dit hoofdstuk.Huishoudensgroei en -krimp/ Afnemende omvang van huishoudensIn beleidskringen heeft de discussie over groei en krimp meestal betrekking op het aantal personen. Voor de woningbouw is het echter veel belangrijker hoe de ontwikkel

No comments:

Post a Comment